Algemene beschouwingen “Beleidsbegroting 2020-2023”

Door Marie-José Luttikholt op 5 november 2019

Hengelo, 5 november 2019

 

Geachte Raad en College,

Ik vond het ingewikkeld om een betoog te schrijven n.a.v. deze begroting. Het college heeft de kadernota netjes uitgewerkt in de begroting, dus daar valt niets op aan te merken. De begroting is kloppend, waar wij overigens niet zo blij mee zijn, daar kom ik later nog op terug. Niets aan de hand zou je dus denken, Hengelo heeft het goed op orde…..

Toch maken we ons zorgen.

  • Zorgen over de steeds grotere tweedeling in de maatschappij. Dit komt voor een groot deel voort uit landelijk beleid. Wat ons als PvdA fractie bezig houdt is wat kunnen wij als gemeente nu inzetten om deze kloof wat kleiner te maken.

Als PvdA denken we hier een kleine bijdrage aan te kunnen leveren middels het beschikbaar stellen van een starterslening. Mensen die nu in een huurwoning wonen en net geen huursubsidie krijgen kunnen bijvoorbeeld geen stap meer maken op de woonladder. Hebben een te hoog inkomen voor huurtoeslag en een te laag inkomen voor een hypotheek. Zij willen graag kopen maar kunnen dat niet. Wij zouden graag zien dat we deze mensen kunnen ondersteunen met een starterslening. Hiervoor dienen wij de motie “starterslening” in samen met de Christen Unie en GroenLinks.

  • Zorgen over of het geld wel bij de juiste mensen terecht komt.

We hebben van de overheid een bedrag gekregen om 500 woningen gasvrij te maken in de Nijverheid. Zorgen we er nu voor dat de mensen met een kleine beurs die vol trots een huis hebben gekocht gebruik kunnen maken van dit budget om hun huis te verduurzamen? Het is erg stil op dit dossier momenteel.

  • Zorgen over de keuze die het college in deze begroting, kijkend naar het belastingtarief van afval maakt.

Door de klik voor de ondergrondse container goedkoper te maken beloont u niet de goede afval scheider maar de vervuiler, terwijl de afspraak is dat de vervuiler betaald. U lijkt hier de Diftar regels te veranderen. Dit is ons inziens niet eerlijk. Wij willen dan ook dat u dit bedrag verrekend in het vaste tarief zodat dat verder omlaag kan.

  • Zorgen over het voortbestaan van de beeldende kunst in Hengelo.

Dat wij als PvdA in deze begroting een bedrag missen voor beeldende kunst voor het jaar 2020 is niet gek, want dat is bij de kadernota weggestemd. Dat let ons niet om samen met GroenLinks en BurgerBelangen hiervoor opnieuw een motie in te dienen. In de brief van het college die u bij de evaluatie van de kunst en cultuurnota meestuurt, geeft u zelf ook aan dat er wel een overgang moet zijn in 2020. Ons idee is, dat we met deze motie dat geld in ieder geval gereserveerd hebben en in december van dit jaar met elkaar kunnen gaan praten over de wijze waarop we het willen besteden. Zolang er geen nieuwe kunst en cultuurnota is zullen we die tijd voor de beeldende kunst ook met een bedrag moeten overbruggen. De kunst en cultuurnota moet uiteindelijk een antwoord geven voor het hele pallet kunst en cultuur in Hengelo zodat pleisters plakken niet meer nodig is.

  • Zorgen over het feit of dit college wel hard genoeg aan de deur rammelt van de rijksoverheid.

Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst bij de SWB. Op deze avond heeft de PvdA de vraag gesteld: ”moeten wij voor de mensen die in “beschut werk” vallen, als wij ze serieus nemen, niet een vuist maken om te zorgen dat deze mensen een CAO krijgen?”  Het antwoord was, deze mensen hebben binnen de 14 Twentse gemeenten bijna dezelfde arbeidsrechten als de mensen die onder de oude regeling vallen van de WSW.

Het maakt dus uit waar je woont in Nederland, was mijn reactie, als je in Twente woont heb je geluk, maar als je gaat verhuizen naar een plaats buiten Twente heb je pech. De wethouders gaven aan dat ze wel een vuist wilden maken voor een CAO als de rijksoverheid dan ook met de extra middelen komt die daarbij horen. Als gemeenten kunnen we dit niet allemaal ophoesten was hun reactie.

En hier ligt dus onze grote zorg. Steeds meer taken gaan naar de gemeenten met budgetten die niet passen bij de daadwerkelijke kosten. Ook in Hengelo maakt het college de begroting sluitend met middelen uit de algemene reserve. Middelen die we inzetten om de taken die we vanuit het rijk overgedragen hebben gekregen goed uit te kunnen voeren.

Ik heb u college in de politieke markt gevraagd waarom we bij de provincie een sluitende begroting aanleveren en niet samen met de Twentse gemeenten laten zien aan de provincie dat de begroting een groot gat heeft. Ik heb u ook gevraagd wat u nodig heeft van deze raad om in den Haag aan de deur te blijven rammelen om aan te geven dat dit zo niet langer kan. Deze twee vragen zijn door u onbeantwoord gebleven.

Wij vinden als PvdA dat wij niet langer moeten accepteren dat de overheid niet over de brug komt met een hogere bijdrage in het gemeentefonds en gemeenten hun algemene reserve moeten gebruiken om de begroting sluitend te krijgen.

Algemene voorzieningen die we juist nodig hebben om de zorg betaalbaar te houden komen op deze wijze onder druk te staan. Dat mogen wij niet accepteren.

Welke druk oefent u, college, nu concreet uit op de rijksoverheid om duidelijk te maken dat het water ons niet aan de lippen staat maar tot aan de neus!

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt