Antwoorden van het college van B&W op onze vragen inzake de grote winsten van thuiszorgbedrijven

Door Marie-José Luttikholt op 13 september 2018
Geachte mevrouw Luttikholt,
U geeft aan dat uw fractie erg geschrokken is van de berichtgeving “dat thuiszorgbedrijven in Twente enorme winsten maken . In de berichtgeving van Follow The Money wordt gerept van ruim 66% winst. Dat betekent dat een groot deel van ons thuiszorgbudget verdwijnt in de zakken van ’zorgondernemers’”. Dit is wat u betreft de wereld op zijn kop. Het is een perverse uitkomst van een systeem dat de PvdA graag wil veranderen. U heeft daarover de volgende vragen gesteld:
1. Wat vindt het college van deze berichtgeving?
Ons college heeft kennis genomen van deze berichtgeving. De inhoud van het artikel is, als deze correct is, schokkend te noemen. Er wordt in het artikel echter maar één zorgaanbieder genoemd. Dat roept bij ons de vraag op of de algemene conclusie daarop gebaseerd kan zijn. Tegelijkertijd weten wij uit recente eigen onderzoeken dat thuiszorgbedrijven en andere leveranciers in het kader van de Wmo niet altijd datgene leveren wat wij en vooral onze burgers van hen mogen verwachten. Dit is ook de reden waarom wij de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in toezicht en handhaving in het kader van de Wmo 2015.
2.Is het college het met ons eens dat dit zo snel mogelijk moet veranderen?
Wij indiceren op basis van zorgbehoefte. Wij vinden dat er geen winst op de inzet van zorggelden gemaakt moeten worden en zeker niet van buitenproportionele aard zoals in het artikel vermeld. Hoge salarissen voor bestuurders vinden wij onwenselijk en onacceptabel. Wij zijn van mening dat onze tarieven en indicering de winsten zoals vermeld niet veroorzaken. Wij zijn het met u eens dat misbruik van zorggelden c.q. het maken van grote winsten zo snel mogelijk moet stoppen waar dat aan de orde is.Zorggelden moeten ten goede komen aan onze inwoners. Wij merken aanvullend op dat de gemeente Hengelo op dit moment bij thuiszorgorganisatie Anahid één klant heeft met een lopende indicatie van zes dagdelen dagbesteding (OMD1) en een vervoersvoorziening.
3.Zo ja, wat en wanneer gaat het college er iets aan doen?
Zoals hiervoor al vermeld doen wij hier al veel aan door een goede samenwerking tussen contractmanagers in de regio en samenwerking met het toezicht op de kwaliteit. Via het zogenaamde barrièremodel, dat is ontwikkeld rond de nieuwe inkoop, proberen wij leveranciers die hun werk niet serieus nemen te weren. Zoals gezegd hebben wij daarnaast behoorlijk geïnvesteerd in handhaving en toezicht Wmo 2015.
4.Zo nee, waarom niet?
n.v.t.
5.Wilt u contact opnemen met de andere gemeentelijke partners binnen “Samen14” met als doel om dit soort uitwassen tegen te gaan?
Zoals hierboven al vermeld wordt met de partners in “Samen 14” al intensief samengewerkt als het gaat om contractmanagement, inkoop en toezicht en handhaving. Dit heeft in diverse onderzoeken ook al vruchten afgeworpen. Toezicht en handhaving is ook een terugkerend onderwerp op de agenda van overleggen in de regio. Wij hebben ook ingestemd met de regionale notitie “toezicht kwaliteit, regionaal samenwerken voor toezicht op kwaliteit Wmo 2015. Hierin is de regionale samenwerking vastgelegd. Wij zijn graag bereid om de gemeenteraad in de tweede helft van dit jaar via een politieke markt op de hoogte te stellen van de resultaten van de onderzoeken die dit jaar hebben plaatsgevonden in het kader van toezicht en handhaving Wmo 2015.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,
Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt