Door op 12 april 2014

Collegevorming

Direct na de verkiezingen is het proces om te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders gestart. Als grootste partij heeft Pro Hengelo op 20 maart het initiatief genomen in de informatiefase, waarin met alle partijen gesproken is. Als PvdA hebben we ons als verliezer van de verkiezingen terughoudend opgesteld. We hebben de informateur geadviseerd eerst te onderzoeken of een college te vormen is met de winnaars van de verkiezingen. Daarnaast zouden wij het vormen van een college waarin zowel PvdA als Pro Hengelo zitting hebben ongeloofwaardig vinden, gelet op de wijze waarop de partijen elkaar de afgelopen jaren bestreden hebben. Pas als zou blijken dat er geen college te vormen was met Pro Hengelo en de andere winnaars van de verkiezingen, waren wij bereid om in gesprek te gaan over collegedeelname.

Op maandag 31 maart is gesproken met alle fracties over het voorstel van de informateur van Pro Hengelo om een externe informateur een aantal mogelijke coalities te laten onderzoeken. Tijdens deze bijeenkomst hebben SP en D66 aangegeven éérst hun voorkeursvariant SP-CDA-D66-PvdA te willen onderzoeken. De belangrijkste overweging voor SP en D66 was daarbij dat drie van de vier  partijen (SP-D66-PvdA) de afgelopen vier jaar uitstekend hebben samengewerkt –zowel op inhoud als onderlinge samenwerking- en er daardoor een grote mate van vertrouwen is tussen de fracties en de mensen die in het college hebben samengewerkt. Aangevuld met het CDA is er een stabiele basis voor een nieuw college.

Op basis daarvan heeft Pro Hengelo het initiatief in de formatie gegeven aan de tweede partij, de SP. De SP heeft ons vervolgens uitgenodigd voor een verkennend gesprek met SP, CDA en D66. Gelet op ons advies aan de informateur constateerden wij dat er op dat moment geen mogelijkheid was voor het onderzoeken van een college met de winnaars. Gelet daarop hebben wij de uitnodiging van de SP aanvaard.

Op donderdag 3 april is er een uitgebreid informatiegesprek geweest met vertegenwoordigers van SP-CDA-D66-PvdA. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de speerpunten per partij, de inrichting van het sociaal domein op basis van de decentralisaties, een verkenning van opvattingen op de belangrijkste dossiers, de opvattingen van de fracties over de mate waarin ruimte wordt gegeven aan inwoners enerzijds en de mate waarin een beroep wordt gedaan op inwoners anderzijds en de gemeentelijke financiën en keuzes ten aanzien van het realiseren van de bezuinigingen.

Na deze uitgebreide inhoudelijke verkenning is door de delegaties van de vier partijen geconcludeerd dat er ruimschoots voldoende vertrouwen en een degelijke inhoudelijke basis is om tot de formatie van een college van SP-CDA-D66-PvdA over te gaan. Daarmee is op 3 april de informatiefase afgerond en is Mariska ten Heuw door de SP-fractie benoemd tot formateur.

De formatiebesprekingen verlopen in een open en constructieve sfeer. Zoals dat in de formatiefase gaat, kan ik op dit moment niets melden over de inhoud van de besprekingen. Alles is erop gericht om in de raadsvergadering van 14 mei 2014 een nieuw college te kunnen benoemen. Zoals gebruikelijk zullen wij voor deze raadsvergadering een eventueel onderhandelingsresultaat voorleggen aan de PvdA-ledenvergadering en vragen om instemming voor collegedeelname.