13 november 2017

Fractienieuwsbrief november 2017

Beste partijgenoten,

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft gehad, maar hierbij heeft u dan ook gelijk een “dikke” nieuwsbrief te pakken.
We zijn na de zomervakantie voortvarend aan de slag gegaan met onze nieuwe samenstelling. Wim Winter heeft de fractie versterkt na het vertrek van Maarten Hollander en ik ben ingewerkt in mijn rol als fractievoorzitter. Ik kan u zeggen dat dat een behoorlijke klus is en ik heb mijn bewondering naar Maarten dan ook uitgesproken over hoe hij dit de afgelopen jaren heeft gedaan.

We hebben een fractieweekend gehad waarin we de speerpunten voor de komende periode met elkaar hebben gesproken en u zult hier dan ook in de komende periode van gaan horen. De onderwerpen afval, wonen, zorg, binnenstad, duurzaamheid, werk en fietsen zult u regelmatig voorbij zien komen. Wij laten van ons horen!

We hebben de afgelopen periode ook nog twee keer een werkbezoek gedaan. Dit was met Twente Milieu en met Bureau Hengelo. Beide hebben ons mooie input gegeven om onze standpunten rond deze thema’s nog beter te bepalen. De manier waarop Twente Milieu met name ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft genomen en samenwerkt met Gildebor maakt indruk en zou een voorbeeld moeten zijn voor andere bedrijven.

Bureau Hengelo, die ook partner is in het integraal actieplan voor de binnenstad heeft ons alvast een inkijkje gegeven in de uitkomst van het DNA van Hengelo en hoe zij als Bureau Hengelo daar straks mee aan het werk moeten om dit in de markt te zetten. Het zogenaamde Citymarketing.
De komende periode zullen we nog naar de dorpsraad van Beckum gaan en we gaan in gesprek met het bewonersbedrijf Noaberwijk, Wijkracht, Wmo om samen te onderzoeken in hoeverre hier synergievoordeel te behalen is. In een volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Op 7 november hebben we de raadsvergadering gehad waar de beleidsbegroting 2018-2021 is goedgekeurd. Na ik heb begrepen heeft de livestream deze avond niet gewerkt dus u zult in deze nieuwsbrief mijn bijdrage namens de PvdA kunnen terug lezen.

Ik wens u veel leesplezier en voor vragen en opmerkingen weet u onze fractie te vinden.

Marie-José Luttikholt fractievoorzitter.

 

 

Hengelo, 8 november 2018

U vindt in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen terug:
1. Bijdrage voor namens de PvdA voor de beleidsbegroting door Marie-José Luttikholt

2. Afval, het houdt de gemoederen bezig door Bente Nijland 3. Werken maken van Werk door Wim Winter
4. Hart van Zuid door Jan Bron
5. Integraal actieplan binnenstad door Imdat Yikilmaz

6. ZGT door Jan Bron

 

 

1. Bijdrage voor de beleidsbegroting 2018-2021

Voorzitter

Vandaag ligt de laatste begroting van deze raad ter besluitvorming voor.
Als PvdA zijn wij trots op de begroting die voor ons ligt. Een betroting die na vele magere jaren weer ruimte biedt om nu ook middelen vrij te maken voor andere belangrijke dingen in onze stad. Denk hierbij aan de binnenstad.
Het zal u niet zijn ontgaan voorzitter dat de PvdA, ook in tijden van bezuiniging altijd is gegaan voor de sociale kant. Zorgen dat de inwoners in onze gemeente mee kunnen blijven doen. De basisbehoeften: voeding, inkomen en een goed dak boven je hoofd weegt voor ons dan zwaarder dan het geld in stenen stoppen.
Om het leven wat gemakkelijker te maken voor een aantal mensen in onze stad mag wat ons betreft de groep inwoners die een beroep kan doen op de bijzondere bijstand uitgebreid worden voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Wij zullen blijven onderzoeken hoe we dit in Hengelo kunnen bewerkstelligen.
Daarnaast zullen we ons blijven inzetten om huiswerkbegeleiding voor alle kinderen mogelijk te maken die dat nodig hebben en we wachten hierin het voorstel wat eind dit jaar naar ons toe zal komen van de wethouder af

Terug naar de begroting. Deze geeft nu dus wel ruimte om te investeren. Het plan dat er nu ligt voor een deel van de binnenstad is een mooi begin. De manier waarop dit tot stand is gekomen juichen we enorm toe. Verschillende partijen zijn over hun eigen schaduw heen gestapt en met een mooi voorstel gekomen. Hier hebben straks de inwoners een cruciale stem. Hoe mooi kan het zijn. Van ons als politiek wordt gevraagd de uiteindelijke keuze te respecteren en te omarmen en deze niet meer ter discussie te stellen. We moeten er voor zorgen dat dit uitgevoerd kan worden. Daar hebben we toch geen Pow News voor nodig.

Er blijven ook een aantal onzekerheden/risico’s in de begroting waarvoor we niet moeten wegkijken. Het sociale domein is er één van.
Terugkijkend hebben we in Hengelo de transitie goed gedaan. We wisten in 2015 niet precies wat er op ons af kwam. De zorg moest doorgaan voor mensen die dat nodig hadden. Nu twee jaar later hebben we helder hoe ingewikkeld het is om grip te krijgen op de rol van de gemeente in het leveren van de juiste ondersteuning op het juiste moment en de financiële consequentie daarvan. Dat geldt met name voor de jeugdzorg. Hier nieuwe creatieve vormen in bedenken waarbij er op andere manieren zorg geboden wordt moet leiden tot minder kosten. We zijn daar al mee gestart en zullen

dit nog verder moeten doorvoeren.
Hierin ook de Participatie Wet betrekken levert volgens ons nog meer ruimte binnen de WMO op. Als de basis geregeld is, voedsel, inkomen en een dak boven je hoofd heb je minder stress wat aan de andere kant minder uren zorg zou kunnen betekenen. We hopen van harte dat we de zorgkosten in 2018 binnen de begroting kunnen houden, echter mocht dit niet zo zijn zullen we opnieuw om de tafel moeten. Nieuwe mogelijkheden blijven zoeken hoe we het anders kunnen organiseren.
De PvdA fractie heeft samen met andere PvdA fracties in het land een brief gestuurd naar Den Haag met de boodschap dat er meer geld bij moet voor de jeugdzorg.
Pro Hengelo komt met een amendement en een motie wat betreft de jeugdzorg. We zijn blij met dit amendement en deze motie. Deze zit goed in elkaar. Wat betreft het amendement zien we bij lid 3 dat zij willen dat het plan eerst bij het college van B&W ter vaststelling en bekostiging moet worden voorgelegd. Wij begrijpen hiervan de strekking en zouden dit ook wel willen ondersteunen. We willen hierbij wel opmerken dat het ter vaststellen voorleggen tegen de wet zou kunnen indruisen. Echter is dit wat ons betreft wel de moeite waard om hier dan maar jurisprudentie over te krijgen mocht het zover komen. Het vraagt aan de andere kant wel om extra inzet van regisseurs omdat zij de plannen dan moeten monitoren. Ook de motie, die hier aan is gekoppeld zullen we ondersteunen en ligt in de lijn zoals we daar in de Masterclass met elkaar over hebben gesproken.
In het huidige kabinetsbeleid zien we ook nog een extra druk op de WMO ontstaan en daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld over de bezuinigingen op de wijkverpleging. Deze zijn ondertussen voor een deel van tafel. Er is nog geen duidelijkheid over het stuk wat wel is blijven staan en wat de consequenties daarvan uiteindelijk voor de gemeente zullen zijn.

Ook Warmtenet blijft nog steeds een risico: Dit heeft enorm veel geld gekost. Dit college heeft echter wel dit dossier weer vlot getrokken. De optie om te stoppen was duurder geweest. Het totaal overzicht, wat Warmte net ons nu nog gaat kosten hebben we niet goed in beeld en dat is een risico wat we moeten incalculeren.

Warmtenet is een onderdeel van onze duurzaamheidsagenda en dat zullen we blijven ondersteunen. Dat brengt mij tot een andere doelstelling: omgekeerd inzamelen. Als raad hebben we hier kaders voor gesteld en het college is hiermee aan de slag gegaan. Hierop is de nodige onrust ontstaan. De stappen zijn schijnbaar te groot en te snel genomen. De PvdA blijft voorstander van omgekeerd inzamelen maar als er zoveel protest uit onze stad komt kunnen we daar onze oren niet voor dicht doen. Geen “deurdonder” beleid. Stoppen, luisteren, praten, kennis delen en oplossingen bedenken. Rust en tijd om na te denken en te overleggen. De tussenoplossing die nu is gevonden is voor ons acceptabel. Onderzoek en evaluatie zal in het najaar van 2018 moeten uitwijzen: hoe gaan we verder om het einddoel te behalen of moeten we het einddoel bijstellen.

De PvdA vindt dat er de afgelopen raadsperiode te weinig is gedaan in de ondersteuning van bewonersinitiatieven. Volgens ons zal de gemeente steeds meer toe moeten naar faciliteren van bewoners en op hen durven vertrouwen. Bij faciliteren hebben wij het dan niet perse over geld, maar denk hierbij aan kennis en het helpen met het maken van verbindingen met de juiste contacten. Onze inwoners weten als geen ander wat er goed is voor hun buurt/wijk en hebben daar vaak prachtige ideeën voor. Een samenspel tussen inwoners en gemeente, en dat kan soms ook wijkracht zijn, mag wat ons betreft veel meer plaatsvinden. Wij denken dat dit de samenhang in verschillende wijken enorm kan vergroten. Voor de PvdA zal dit de komende periode een speerpunt zijn.

Als laatste punt wil ik graag nog het thema wonen benoemen. We zullen ons gaan inzetten voor meer goede, goedkope huisvesting voor jongeren en nieuwe woonvormen voor ouderen waarbij omzien naar elkaar centraal staat. In beide gevallen zou dit ook nog een besparing binnen de WMO kunnen opleveren.

Voorzitter we willen de ambtenaren en het college bedanken voor het tot stand brengen van deze begroting.
(Marie-José Luttikholt)

 

2. Afval – het houdt de gemoederen bezig

Roep op dit moment het woord afval in de gemeente Hengelo en je bent verzekerd van reactie. Het maakt veel los bij mensen en houdt de gemoederen flink bezig. Maar wat is er nou aan de hand en hoe kijken wij hier naar?

In het verleden heeft een bijna unanieme raad gekozen voor Diftar – een afvalinzamelingssysteem gebaseerd op omgekeerd inzamelen. Hierin wordt herbruikbaar afval (plastic, aluminium, papier) met optimale service opgehaald bij bewoners van de gemeente Hengelo.

Om het restafval terug te dringen is begonnen met fase 1: het betalen per keer dat de grijze otto aan huis zou worden geleegd. Hierdoor hebben we al kunnen vaststellen dat de hoeveelheid grijs afval dat wordt aangeboden is verminderd en is de prijs die men in de gemeente betaalt voor afvalstoffenheffing al drastisch omlaag gegaan.

Nu is het tijd voor fase 2. Die houdt in dat de grijze otto gaat verdwijnen uit het straatbeeld en daarvoor in de plaats komen er ondergrondse containers die door omwonenden kunnen worden gebruikt om het restafval in kleinere hoeveelheden zelf weg te brengen.

Wij hebben altijd gevonden dat het terugbrengen van de afvalberg start met een stuk bewustwording. Wanneer je meer moeite moet doen van grijs afval af te komen, motiveert dat om minder grijs afval te produceren. Echter zijn wij ook altijd van mening geweest dat er een oplossing moet zijn voor inwoners die niet in staat zijn hun afval zelf weg te brengen. Hiervoor bestaat er de optie voor het aanvragen van maatwerk d.m.v. een zogeheten zorgcontainer.

Wij hebben als fractie aan de wethouder gevraagd om onderzoek te doen bij de bewoners die de grijze otto al wel hebben ingeleverd. Hoe bevalt het zonder otto? Is er maatwerk geleverd d.m.v. zorgcontainers? Hoe vaak gaat men met een zakje naar de ondergrondse container? Zomaar een paar vragen die gesteld kunnen worden in dit onderzoek. De wethouder wil het onderzoek uitbreiden waardoor het hele afvalbeleid beter in beeld komt. De resultaten hiervan worden in het najaar van 2018 verwacht. Er zal dan met de uitkomsten van het onderzoek en de afvalmonitor met de raad besproken worden hoe we verder gaan.

Onlangs is door het college een voorstel gepresenteerd om in te spelen op de onrust die het verdwijnen van de grijze otto’s met zich meebracht. Een soort hybride vorm waarbij fase 2 van Diftar kan worden uitgevoerd maar ook gehoor kan worden gegeven aan de bewoners die het gemak van een grijze otto willen behouden.
Hier hangt wel een prijskaartje aan omdat het niet eerlijk is de hele gemeente te laten betalen en daarmee de inwoners die wel hun afvalzakje zelf willen wegbrengen te bestraffen. De afvalbegroting moet namelijk sluitend blijven. Onze fractie vindt dit een eerlijk systeem. Want er is, ons inziens, een groot verschil tussen niet kunnen en niet willen.

Belangrijkste voor ons als fractie is de belofte van de gemeente de zorgtaak voor bewoners die hun

afval zelf niet kunnen wegbrengen naar tevredenheid op te lossen door maatwerk in de vorm van zorgcontainers. Dit zullen wij ten alle tijden blijven volgen en weegt voor ons het zwaarst. Het behouden van het gemak van de grijze otto komt op een lagere plaats. Want zonder bewustwording van de hoeveelheid afval komen we niet bij de doelstelling 50kg restafval per jaar per inwoner in 2030.

(Bente Nijland)

 

3. Werk maken van werk.

De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen die even niet zelfstandig voor een eigen inkomen kan zorgen moet kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet. Een bijstandsuitkering biedt daarom iedereen een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. De gemeenten moeten vriendelijker omgaan met mensen met een uitkering. Ook vinden we het belangrijk dat gemeenten maatwerk

bieden op basis van iemands persoonlijke situatie.
Mensen die hun uiterste best doen om een baan te vinden worden dus niet verplicht tot eindeloze nutteloze activiteiten, maar krijgen ondersteuning bij het vinden van werk of een passende opleiding. Ook moet er meer gelegenheid komen voor mensen om bij te verdienen naast een uitkering en om deeltijdwerk te verrichten. Dit kunnen zij gebruiken als opstap naar vast werk.
Fraude met toeslagen en uitkeringen pakken we streng, maar rechtvaardig aan. Mensen die onopzettelijk fouten maken willen we ontzien. We gaan daarbij niet uit van wantrouwen, maar van vertrouwen.

In de gemeenteraad hebben we opnieuw afspraken gemaakt over de ondersteuning van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Het oude plan liep af en we moesten dus nieuwe afspraken maken.

Al jaren werken wij samen met de SP aan een goede besteding van het geld wat we voor deze ondersteuning beschikbaar hebben. De afgelopen crisisjaren is het budget daarvoor alleen maar kleiner geworden tot nog maar 40% van wat het was en het ziet er ook niet naar uit dat we vanuit Den Haag de komende jaren weer meer gaan ontvangen.

We moesten en moeten dus kiezen. Dat doen we ook:

  •   Kwetsbare leerlingen die het speciaal onderwijs verlaten
  •   Kwetsbare jongeren tot 27 jaar
  •   Ouders met kinderen
  •   De groep statushouders
  •   De doelgroep “banenafspraak”(zij die opgenomen zijn in het zgn. landelijk doelgroepenregister)

 De doelgroep “beschut werk”- nieuwe stijl

Prima keuzes om ons geld aan te besteden. Door het aantrekken van de arbeidsmarkt stijgen de kansen op werk voor bijstandsgerechtigden. We kunnen verwachten dat we met de algemene re- integratie activiteiten, uitgevoerd door onze afdeling SWB, nog een groeiende groep naar werk kunnen brengen.

Wat we wel gaan zien is dat de werkzoekenden, die een wat meer specialistische benadering nodig hebben, zoals bijvoorbeeld mensen met een autistisch kenmerk, nu, met bijzondere aandacht, ook werk kunnen vinden. Die bijzondere aandacht moeten we dan wel kunnen leveren.
Daarvoor moet er meer ruimte komen voor experiment buiten het algemene traject van de SWB. Daar hebben we een motie voor ingediend.

Daarnaast zien we dat we een groep uitkeringsgerechtigden hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep is aangewezen op algemene voorzieningen in buurten en wijken. Daarvoor maken we geen extra middelen vrij uit het participatiebudget. Toch vallen mensen in deze groep ook onder het strenge bijstandsregime. Wij pleiten ervoor om deze groep vriendelijker te benaderen en ook de mogelijkheden voor bijverdienen iets te vergroten zonder dat daar direct boetes en uitsluitingen voor worden uitgedeeld. Ook daarvoor hebben wij een motie ingediend. Een pleidooi voor regelarme bijstand.

(Wim Winter)

 

4. Hart van Zuid

De Laan Hart van Zuid wordt de belangrijkste verkeersader in het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid. Het deel tussen het Esrein en de Breemarsweg is al klaar. De delen tussen het Industrieplein en het Esrein (noordelijk deel) en de Breemarsweg en de Boekeloseweg (zuidelijk deel) moeten nog worden gerealiseerd. De Laan Hart van Zuid verbindt het Centraal Station Hengelo met het rijkswegennet, met name de A35.
 Dura Vermeer is de komende weken bezig met de aanleg van het kruispunt Breemarsweg – Laan Hart van Zuid.
 De Boeklose brug is inmiddels afgesloten. De werkzaamheden voor de sloop van de huidige en de aanleg van de nieuwe brug zijn begonnen en zullen naar verwachting meer dan een jaar duren. Eerst wordt de brug verwijderd en dan wordt de oeverconstructie vervangen.
Eind 2018 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.
De nieuwe Boekelose brug wordt twee maal zo breed als de bestaande brug en kan alleen op de huidige locatie worden geplaatst gezien de beperkte beschikbare ruimte en het vastgestelde tracé van de Laan Hart van Zuid.
 Het Industrieplein is een belangrijke stadsentree die een hoogwaardige inrichting moet krijgen en een vernieuwde uitstraling die past bij de kwaliteit van Hart van Zuid. Vele functies moeten daar ook een goede plek krijgen, waaronder een skate voorziening, de Veldbeek, taxistandplaatsen, fietsparkeren, invalidenparkeerplaatsen en Kiss en Ride plaatsen.
Er is momenteel een budget van ruim 8 ton beschikbaar, het College heeft de Raad voorgesteld om het ontbrekende bedrag van 1 miljoen ter beschikking te stellen.
 Het Vereenigingsgebouw, hierover is de afgelopen periode intensief overlegd met de potentiële koper en zijn architect. Er is nu een mastervisie ontwikkeld en deze zal binnenkort aan de Raad worden gepresenteerd.

(Jan Bron, wethouder PvdA)

 

5. Integraal actieplan binnenstad

Door de diverse binnenstadspartners Stichting Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo en Bureau Hengelo is gezamenlijk met de gemeente een actieplan gemaakt dat is gericht op uitvoering. Op basis van bestaande visies is gezamenlijk aangegeven welke acties op korte termijn uitgevoerd moeten worden om de binnenstad weer vitaal te krijgen. Het plan bestaat o.a. uit:

 De transformatie van het marktplein waarbij er gestreefd wordt naar een plek die niet alleen tijdens de marktdagen benut wordt maar waar mensen ook daarbuiten graag hun tijd willen doorbrengen. Momenteel worden er door 3 bureaus plannen uitgewerkt die uiteindelijk eind 2017 ter keuze voorgelegd zullen worden aan de bewoners van Hengelo.

 Herinrichting van de Enschedesestraat en het kernwinkelgebied waarbij het straatbeeld in lijn wordt gebracht met het ontwerp wat gepland is rondom het nieuwe stadskantoor en het evenementenplein.
 Stimuleren woonfunctie in omringend gebied: aangezien de vraag naar winkelmeters kleiner wordt gaan winkels uit het omringende gebied gestimuleerd worden om te verhuizen naar het kernwinkelgebied. In het omringende gebied worden andere functies, waaronder wonen, gestimuleerd.

 De realisatie van het stadskantoor en het evenementenplein waarbij 1 van de grootste werkgevers van Hengelo terugkomt naar de binnenstad. Met daarbij ongeveer 100.000 bezoekers per jaar zal deze beweging zeker een positief effect hebben op de binnenstad. Het evenementenplein naast het stadshuis zal samen met alle horeca wat daar rondom heen zit een ideale plek worden voor evenementen en feesten.

 Vrijzetten Lambertusbasiliek en herstellen pleinfunctie Wetplein: hierbij wordt de Lambertuspassage gesloopt om een groene en rustige plek met historische Hengelose waarde in het hart van de binnenstad te creëren. Hiervoor wordt de openbare ruimte van het Wetplein opgeknapt waarbij de parkeerfunctie gehandhaafd blijft.
 Enz, enz.

Op woensdag 18 oktober heeft er een politieke markt plaatsgevonden over dit onderwerp waarin alle fracties het belang van deze ingrepen in de binnenstad wederom bekrachtigd hebben. Uiteindelijk zullen deze maatregelen moeten leiden tot minimale winkelleegstand in het kernwinkelgebied en meer bezoekers waarbij die bezoekers ook langer zullen verblijven in de binnenstad.

In totaal bedragen de investeringen die nu zijn voorzien zo’n € 13 miljoen. Uit beschikbare middelen en aanvullend voor de binnenstad beschikbaar te stellen middelen kan de gemeente voor ongeveer € 10 miljoen investeren. Voor de resterende middelen zal in de komende tijd naar aanvullende dekking en subsidies worden gezocht.

In de gemeenteraadsvergadering van 7 November 2017 is besloten dat dit plan zo spoedig mogelijk verder ten uitvoer moet worden gebracht.
(Imdat Yikilmaz)

Het gehele plan kan gelezen worden via de volgende link:

Klik hier

 

6. ZGT

In juni van dit jaar maakte de Raad van Bestuur van ZGT bekend dat het ziekenhuis in financiële nood verkeert. De ZGT, met locaties in Hengelo en Almelo, voorziet voor het eerst sinds jaren een negatief resultaat in 2017.
Wij hebben met de raad van bestuur van ZGT nogmaals besproken dat wij erop staan dat er adequate ziekenhuiszorg aan onze inwoners geleverd wordt. Hengeloërs moeten erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede, bereikbare en betaalbare zorg beschikbaar is wanneer die nodig is. Wij zien een basisziekenhuis in Hengelo, inclusief goede acute zorg, als een belangrijke voorziening voor de inwoners van Hengelo en omgeving.
In juli hebben wij onze zorgen per brief kenbaar gemaakt aan de minister, de Provincie, de omliggende gemeenten, het bestuur van Menzis en de Inspectie voor Gezondheidszorg.
Met de Hengelose huisartsenvereniging is afgesproken om gezamenlijk op te trekken richting ZGT. We volgen de berichtgeving over de ZGT nauwgezet. Het herstelplan zoals de ZGT dat aan het personeel heeft gepresenteerd liegt er niet om: er verdwijnen in twee jaar 150 banen, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Het college van B en W gaat niet over de bedrijfsvoering van het ziekenhuis, maar we blijven erop staan dat er goede ziekenhuiszorg aan onze inwoners moet worden geleverd.

(Jan Bron, wethouder PvdA)