Door op 1 december 2015

Gemeentelijke begroting

Op woensdag 4 november heeft de gemeenteraad de beleidsbegroting 2016-2019 vastgesteld. In de begroting wordt vastgesteld waar de gemeente de komende jaren haar geld aan uit gaat geven. De begrotingsbehandeling begint traditiegetrouw met de algemene beschouwingen, waarin de gemeenteraadsfracties hun visie op de toekomst van Hengelo geven.

Vluchtelingencrisis
De Partij van de Arbeid is de algemene beschouwingen begonnen met de vluchtelingencrisis. Duizenden mensen zijn op de vlucht, van huis en haard verdreven door oorlog en geweld. Vluchtend in de hoop op een veilig leven in Europa. En dat heeft de verdraagzaamheid, tolerantie en het democratisch debat in ons land de afgelopen maanden fors onder druk gezet. We hebben opgeroepen in ieder geval met elkaar in gesprek blijven. Hoe dat moet? Dat hebben we in Hengelo laten zien. Toen ook in Hengelo een beroep werd gedaan voor het opvangen van vluchtelingen, heeft onze stad zich van z’n beste kant laten zien. In plaats van opruiing of zelfs geweld, stonden betrokken omwonenden en mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de vluchtelingen op. Wat dat betreft is Hengelo het voorbeeld voor vele gemeenten in het land. En daar zijn we als PvdA trots op.

Financiële situatie gemeente
Na jarenlange bezuinigingen is er licht aan het einde van de tunnel. De gemeentelijke financiën herstellen zich de komende jaren en we hebben een sluitende begroting. Wel hebben we nog te maken met forse financiële risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van het Warmtenet Hengelo, Hart van Zuid en het XL Businesspark, het regionale bedrijventerrein waar we als Hengelo één van de aandeelhouders in zijn. We zullen de komende jaren dan ook behoedzaam moeten zijn met het doen van extra uitgaven. Toch heeft de PvdA de hoop uitgesproken in het voorjaar ruimte te kunnen maken voor nieuw beleid en investeringen in de stad.

Rabotheater
In september heeft het college de raad geïnformeerd dat het Rabotheater in zijn huidige vorm de komende jaren in financieel zwaar weer gaat komen. Daarom is door de gemeenten Hengelo en Enschede aan het Rabotheater en het Enschedese Wilminktheater gevraagd te onderzoeken hoe door samenwerking tussen de theaters de kwaliteit van beide podia kan worden verbeterd en kosten kunnen worden bespaard. De uitkomsten van dit onderzoek worden in februari 2016 verwacht.

In de media lezen we berichten dat met name het Wilminktheater aanstuurt op een fusie van de theaters. Als PvdA vinden we dat in het onderzoek meerdere vormen van samenwerking moeten worden onderzocht, zodat we deze kunnen vergelijken. Een fusie is daarbij voor ons niet op voorhand uitgesloten, maar we zijn wel erg kritisch over nut en noodzaak. In ieder geval vinden we het van belang in Hengelo een volwaardige schouwburgfunctie te behouden. En de PvdA is hier helder in: als het onderzoek er slechts op is gericht te komen tot een fusie, zullen wij de resultaten direct naar de prullenbak verwijzen.

Ondanks de financiële problemen bij het Rabotheater stelde het college bij de begrotingsbehandeling voor 50.000 euro te bezuinigen op de subsidie van het Rabotheater. Als PvdA-fractie vinden we dat, voordat we besluiten of er bezuinigd kan worden, eerst de resultaten van het onderzoek besproken moeten worden. Daarom heeft de PvdA voorgesteld de bezuiniging op de subsidie van het Rabotheater uit te stellen. Dit voorstel kreeg een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Hier kunt u de bijdrage van de PvdA tijdens de begrotingsbehandeling en het amendement over de bezuiniging op het Rabotheater lezen:
Bijdrage PvdA begroting 2016-2019
Amendement bezuiniging Rabotheater 2016