Door op 29 december 2015

Gemeentelijke referendumverordening

Gemeenteraadsfracties kunnen zelf ook voorstellen doen aan de gemeenteraad. Dat noemen we ‘initiatiefvoorstellen’. De fractie van Pro Hengelo heeft het voorstel gedaan om in Hengelo op gemeentelijk niveau het referendum in te voeren. Voorgesteld wordt twee types referendum in te voeren:

  1. Een referendum op initiatief van de gemeenteraad, om op die manier de mening van de bevolking te peilen voordat een besluit wordt genomen.
  2. Een referendum op initiatief van inwoners, waarbij een door de gemeenteraad genomen besluit aan de bevolking wordt voorgelegd.

De uitkomsten van beide referenda zijn niet bindend voor de gemeenteraad, het gaat om een advies. Als PvdA vinden we het invoeren van het referendum een versterking van de lokale democratie. Het referendum geeft inwoners van Hengelo de mogelijkheid om zich ook als er geen verkiezingen zijn uit te spreken over het gemeentelijk beleid.

Wel vinden we het van belang dat een zwaarwegend instrument als een referendum zorgvuldig gebruikt moet worden. Daarnaast is het organiseren van een referendum erg kostbaar, naar schatting bijna 100.000 euro per referendum. Dat betekent dat we als PvdA pleiten voor goede waarborgen. Daarbij is bijvoorbeeld het aantal handtekeningen van belang dat verzameld moet worden voordat besloten wordt tot een referendum. Daarnaast moeten zowel voor- en tegenstanders voldoende gelegenheid krijgen hun standpunten onder de aandacht te brengen.

 

Naar verwachting zal de referendumverordening in februari in de gemeenteraad worden behandeld.