Door op 14 juli 2016

Hengelo in stabiel financieel vaarwater

Na jaren van pijnlijke bezuinigingen is de gemeente Hengelo in financieel stabiel vaarwater gekomen, bleek bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad op 6 juli. In de kadernota stelt de gemeenteraad de financiële en inhoudelijke kaders voor de komende gemeentelijke begroting.

Als PvdA-fractie zijn we blij dat er nu rust ontstaat: voor het eerst in acht jaar worden er geen nieuwe bezuinigingen gepresenteerd. Dit betekent niet dat er alleen ‘op de winkel gepast wordt’: er wordt hard gewerkt aan de binnenstad, de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning en het realiseren van afgesproken bezuinigingen. Daarnaast wordt het armoedebeleid heroverwogen, komt er een nieuwe sportnota, wordt het project Hart van Zuid grondig tegen het licht gehouden, staat er een verhuizing op stapel, hebben we het dossier warmtenet kunnen afsluiten en zo kan ik nog wel even doorgaan. Financiële rust betekent dus zeker geen stilstand.

We maken ons zorgen over het feit dat de inwoners van Hengelo nog onvoldoende van de opkrabbelende economie. Er zijn steeds meer Hengeloërs afhankelijk van schuldhulpverlening en armoedebeleid. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn nog altijd te lang en we zien steeds meer groepen waar de woonlasten een té groot deel van de maandelijkse uitgaven zijn. Aandacht voor deze groepen is blijvend van belang, zowel als het gaat om de woonvisie, om het arbeidsmarktbeleid, het armoedebeleid en de schuldhulpverlening.

De hele bijdrage van de PvdA in de algemene beschouwingen over de kadernota, leest u hier:

Voorzitter, 

De kadernota 2017-2020 is de eerste kadernota in de acht jaar dat ik nu lid ben van deze raad die niet in het teken staat van bezuinigen. Na jaren van pijnlijke, maar noodzakelijke maatregelen is er rust aan de financiële horizon, en dat is goed. De PvdA deelt de mening van het college dat op dit moment financiële stabiliteit van belang is: er is beperkt ruimte voor nieuw beleid, en na jaren van bezuinigingen lijkt het ons onverstandig op dit moment bestaand beleid te heroverwegen om daarmee ruimte te maken voor investeringen.

We moeten ons ook realiseren dat we bezig zijn met meer dan op de winkel passen: er wordt hard gewerkt aan de binnenstad, de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning en het realiseren van afgesproken bezuinigingen. Daarnaast wordt het armoedebeleid heroverwogen, komt er een nieuwe sportnota, wordt het project Hart van Zuid grondig tegen het licht gehouden, staat er een verhuizing op stapel, hebben we het dossier warmtenet kunnen afsluiten en zo kan ik nog wel even doorgaan. Financiële rust betekent dus zeker geen stilstand.

De inwoners van Hengelo profiteren nog onvoldoende van de opkrabbelende economie. Er zijn steeds meer Hengeloërs afhankelijk van schuldhulpverlening en armoedebeleid. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn nog altijd te lang en we zien steeds meer groepen waar de woonlasten een té groot deel van de maandelijkse uitgaven zijn. Aandacht voor deze groepen is blijvend van belang, zowel als het gaat om de woonvisie, om het arbeidsmarktbeleid, het armoedebeleid en de schuldhulpverlening.

De afgelopen anderhalf jaar is er veel gebeurd op het gebied van zorg en ondersteuning. De nieuwe taken hebben we in Hengelo opgepakt, en over het algemeen is het beeld dat dit goed is verlopen. Naar onze mening komt de transformatie, het écht anders doen, in buurten en wijken, dichtbij de mensen nog onvoldoende van de grond. Vernieuwing is hier noodzakelijk. Wat de PvdA betreft moet Wijkracht hierin de spil zijn: de organisatie moet zich meer en meer richten op het organiseren van zorg en ondersteuning in de wijken, dichtbij mensen. Hierdoor hopen wij dat het beroep op de professionele zorg vanuit de WMO afneemt en mensen betere ondersteuning krijgen.

Voorzitter, de afgelopen jaren is fors bezuinigd in de cultuursector. Ook de bibliotheek is hieraan niet ontkomen. De bibliotheek heeft keer op keer laten zien op professionele wijze kortingen op de subsidies op te vangen, zonder dat dit de dienstverlening heeft aangetast. Wij vinden het dan ook reëel dat het college voorstelt om 50.000 euro van de bezuiniging op de bibliotheek te schrappen, waar zowel college als bibliotheek tot de conclusie zijn gekomen dat deze niet binnen de gestelde kaders is op te vangen.

Het Rabotheater is een zorgenkindje. Als PvdA zijn we helder geweest: Een stad als Hengelo verdient een volwaardige schouwburg. Het college heeft toegezegd voor de begroting naar de raad te komen met scenario’s om het theater toekomstbestendig te maken. Dat is wat ons betreft ook het moment om als raad besluiten te nemen over de subsidie aan het Rabotheater en deze vervolgens in de begroting te verwerken.

Voorzitter, wat de PvdA ligt het college op koers. Na financiële stabiliteit ligt wat ons betreft de prioriteit bij de vernieuwingen en veranderingen in het sociaal domein.