Door op 15 december 2014

Het stadskantoor

Een nieuw te bouwen stadskantoor is het goedkoopst….

Vlak na de zomer hebben we als raad een bestuurlijke opdracht vastgesteld. Daarin stond vastgelegd dat we op zoek zouden gaan naar alternatieven voor het nieuw te bouwen stadskantoor. En…aan welke criteria die alternatieven zouden moeten voldoen. Dit met het uitgangspunt om zo eerlijk mogelijk te kunnen vergelijken.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een nieuw te bouwen stadskantoor het goedkoopst is. Niet zo gek, als je weet dat er al behoorlijk wat kosten zijn gemaakt en dat deze kosten ook meetellen in andere alternatieven. Daar hebben sommige partijen commentaar op gegeven. De alternatieven zouden zonder deze al gemaakte kosten moeten worden bekeken. Wij zijn het daar niet mee eens. We zien het als volgt: eerste beslissen we met elkaar om naar Apeldoorn te gaan, maar als we in Deventer zijn bedenken we dat Oldenzaal beter is. Helaas zijn onze reiskosten dan toegenomen met (1) de reiskosten naar Deventer en (2) de reiskosten terug naar Hengelo. Daar komt de nieuwe reis naar Oldenzaal nog eens bovenop. Het is niet anders.

Aan de raad is gevraagd om zich uit te spreken over het onderzoek. Met andere woorden: geloven wij dat de uitslag correct is. Wie hebben in het rapport gezien dat er zorgvuldig is gerekend en dat waar nodig externe deskundigen zijn betrokken. Het onderzoek is naar onze mening goed en correct gedaan. Juist het feit dat het om een niet populaire conclusie gaat zien wij als extra onderbouwing van een goed uitgevoerd onderzoek.

 Maar…willen we dat nog wel geloven?

Veel mensen hebben inmiddels het beeld van een paleis voor ambtenaren, voorzien van de mooiste snufjes, dat door enkele partijen waaronder de PvdA bij de inwoners “door de strot gedrukt” moet worden. In de laatste verkiezingen heeft ons dat met zekerheid veel stemmen gekost. Dat de uitslagen van het onderzoek zijn gemanipuleerd, is voor veel mensen dan ook een heel aannemelijke gedachte, die past in het beeld van een vaak onbetrouwbaar handelende overheid.

Om het onderzoek nog wat verder verdacht te maken, blies Pro Hengelo de afgelopen weken nog wat stellingnames door haar roeptoeter. Pro Hengelo meende dat als we de panden en grond aan de Deldenerstraat voor 4,4 miljoen hadden gekocht, dat we er bij verkoop dan ook wel weer 4,4 miljoen voor kunnen krijgen. En anders had het college het niet goed gedaan bij de aankoop. Goedkope politiek natuurlijk: iedereen die de afgelopen jaren zijn huis heeft gekocht of verkocht weet dat de prijzen uit het verleden geen garantie zijn voor prijzen in de toekomst. Prijs heeft te maken met vraag, aanbod, potentie, economische omstandigheden etc.

En hoe moet je nu als PvdA Hengelo een standpunt innemen in deze inmiddels toch wel netelige kwestie. Een kwestie waarbij doen wat populair is helaas al lang niet meer past bij de feitelijke stand van zaken. Wij willen dat doen op basis van onze uitgangspunten van het verleden, maar zoveel mogelijk passend bij mogelijkheden en wensen van nu.

 Wat waren en zijn onze uitgangspunten met betrekking tot Lange Wemen en het stadskantoor?

  •  Een gezonde binnenstad is voor Hengelo belangrijk, de binnenstad is de huiskamer van Hengelo
  • Het terugbrengen van het stadskantoor naar de binnenstad is waardevol voor de ontwikkeling van het centrum, het gaat dagelijks om zeker 600 ambtenaren en vele bezoekers.
  • Het weer bij elkaar brengen van ambtenaren, politiek en bezoekers leidt tot een efficiëntere gemeentelijke organisatie.
  • We bouwen een toekomstbestendig gebouw, het is duurzaam, dat is goed voor de volgende generatie Hengeloërs, maar zorgt ook voor lagere energielasten.

De volgende feiten zijn daarbij belangrijk:

  • Het nieuw bouwen van een stadskantoor blijkt vooralsnog goedkoper dan de bestaande panden geschikt maken;
  • Op basis van vroegere raadsbesluiten is er een overeenkomst met projectontwikkelaar AM. Zowel de gemeente als AM hebben investeringen gedaan en kosten gemaakt. Het niet nakomen van verplichtingen zal leiden tot het eisen van een schadeloosstelling, AM heeft dit ook per brief bevestigd;
  • Het is onduidelijk of en wanneer Lange Wemen geheel wordt gerealiseerd. Contractbreuk vanuit de gemeente zal AM daarom waarschijnlijk wel goed van pas komen.
  • Los van het nieuw te bouwen stadskantoor moet het Stadhuis nodig worden gerenoveerd. Een renovatie samen met nieuwbouw is in principe voordeliger en ook fraaier.
  • Hengeloërs hebben aangegeven geen duur stadskantoor te willen, het is de meest populaire bezuinigingsmaatregel in de recent gehouden peiling.

En dus is het heel begrijpelijk dat het college een nader onderzoek voorstelt. Daarin zal worden gekeken of een door de raad aan te wijzen alternatief goedloper kan worden door met andere eisen te gaan rekenen. Daarbij kan gedacht worden aan duurzaamheid, het aantal benodigde vierkante meters, de afschrijvingstermijn of bijvoorbeeld huur in plaats van koop. Het onafhankelijke onderzoeksbureau heeft daarbij aangegeven dat minder duurzaamheid of een minder mooie aankleding niet tot grote besparingen gaan leiden. De echte besparing zal dus gevonden moeten worden in het aanpassen van de andere criteria.

Welk alternatief is daarbij voor de PvdA een gewenste andere variant?

Wij blijven van mening dat het een goede zaak is dat ambtenaren terug komen naar de binnenstad. Het maakt de organisatie efficiënter en zorgt dagelijks voor meer bezoekers en reuring in de binnenstad. Voor de PvdA liggen alleen het nieuw te bouwen stadskantoor en de Telgenflat echt in het centrum. De andere panden worden wat ons betreft niet ervaren als “in het centrum” en zien wij ook niet als versterking van de binnenstad.

De Telgenflat is op dit moment te klein, daarom moet deels worden uitgeweken naar een ander pand (bijvoorbeeld De Bolder). Wij kunnen ons voorstellen dat nog eens kritisch wordt gekeken naar de verwachtte omvang van het ambtenarenapparaat. Regionale samenwerking en het nieuwe werken zorgen mogelijk binnen afzienbare tijd wel voor een reductie van het aantal ambtenaren en werkplekken. In dat geval zal het tijdelijk huren van aanvullende kantoorruimte voor ons een aanvaardbare manier zijn om de huisvestingskosten te verlagen.

Als de Telgenflat en een nieuw te bouwen stadskantoor met elkaar worden vergeleken vinden we wel dat de aangepaste eisen voor beide panden moeten gelden.

Komt uit dit vergelijk de Telgenflat als goedkoopste optie, dan willen wij ook duidelijkheid hebben over de financiële afwikkeling met AM. Alleen dan kunnen wij pas echt doen wat de Hengeloërs vragen. Een zo voordelig mogelijke huisvesting van ambtenaren combineren met een stevige impuls voor de binnenstad.