Door op 16 februari 2014

Lange Wemen: het echte verhaal

Onder druk van de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt er de afgelopen tijd veel gezegd over het binnenstadsproject Lange Wemen. Helaas wordt de waarheid daarbij nog wel eens geweld aangedaan, de historie vergeten of financiële of juridische consequenties buiten beschouwing gelaten. Hoe zat het ook alweer?

In 2008 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om Lange Wemen te gaan realiseren. Lange Wemen is de ontwikkeling van het gebied rondom het stadhuis: het oude stadskantoor, de bebouwing tussen stadhuis en Deldenerstraat en het pand waar vroeger Mickey zaten worden gesloopt. Er wordt een horecaplein gerealiseerd aan het Burgemeester Jansenplein. Daarnaast krijgt winkelcentrum Thiemsbrug een facelift, er wordt nieuwbouw gerealiseerd op de plek van het oude stadskantoor met winkels en woningen. Op de plek tussen stadhuis en de Deldenerstraat wordt een stadskantoor gebouwd.

In 2011 is het project vanwege de economische crisis fors bijgesteld. Door deze bijstelling komt er een kleiner stadskantoor, en blijft de uitbreiding van winkels en horeca beperkt. Daarmee is het plan teruggebracht tot een voor deze tijd realistisch niveau. In totaal investeren commerciële partijen ongeveer 40 miljoen euro in dit project, ten gunste van de Hengelose binnenstad. De commerciële partijen hebben daarbij wel de voorwaarde gesteld dat ook de gemeente investeert in de project. De gemeente doet dit door de bouw van het stadskantoor (ca. 25 miljoen euro) en de invulling van de openbare ruimte. Daarnaast is het noodzakelijk dat het huidige stadhuis wordt gerenoveerd.

De realisatie van het project duurt langer dan verwacht: door het ongunstige economisch klimaat is er onvoldoende winkel- en horecaruimte verhuurd om te starten met de bouw. Wel worden er maximale inspanningen geleverd om zo snel mogelijk te kunnen beginnen. Er lopen onderhandelingen over de verkoop van de horeca en de mogelijkheid voor de vestiging van een kerk met inloopfunctie wordt onderzocht. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar in december 2013 de grond van het oude stadskantoor aangekocht, waarmee wordt onderstreept dat er vertrouwen is in de uiteindelijke realisatie van het project. Er is dus allerminst sprake van stilstand.

De PvdA heeft de ontwikkeling van Lange Wemen vanaf het begin gesteund. Wij geloven erin dat Lange Wemen een forse bijdrage levert aan de levendigheid van de binnenstad: het horecaplein wordt een gezellige, warme ‘huiskamer’ van onze stad, de Thiemsbrug krijgt de broodnodige renovatie, de lege plek waar het voormalige stadskantoor stond wordt ingevuld. Daarnaast komen alle publieksfuncties van de gemeente terug naar de binnenstad. De terugkeer van het stadskantoor naar de binnenstad zorgt voor de terugkeer van 800 ambtenaren en 12.500 bezoekers per jaar. Daar zullen ook de binnenstadsondernemers van profiteren.

Nu wordt door een aantal partijen, met name Pro Hengelo en sinds kort ook de VVD, het project ter discussie gesteld. En dat is hun goed recht. Het is daarbij wel van belang rekening te houden met de tot nu toe gezette stappen.

Realisatie project Lange Wemen

De VVD wil helemaal stoppen met de realisatie van het project Lange Wemen. Op dit moment heeft de gemeente ongeveer 7,5 miljoen euro aan kosten gemaakt voor dit project – overigens met goedvinden van de VVD. Als de stekker uit het project wordt getrokken, is deze investering voor niets geweest. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar ruim 8 miljoen euro aan kosten gemaakt. Bij het stoppen van het project zal dit leiden tot een schadeclaim. De binnenstad loopt een private investering van 40 miljoen euro in onze binnenstad mis, het gebied wordt niet opgeknapt, hebben we een nieuw stuk braakliggende grond en is er nog geen oplossing voor de huisvesting van het ambtelijk apparaat. Ook dit zal extra kosten met zich meebrengen.

 Bouw van Lange Wemen zonder het stadskantoor

Pro Hengelo en de VVD willen het project Lange Wemen realiseren zonder het stadskantoor. De bouw van het stadskantoor is echter onlosmakelijk verbonden met de realisatie van het hele project: contractueel is vastgelegd dat de gemeente bijdraagt aan de realisatie van het project Lange Wemen door de realisatie van het stadskantoor. Op het moment dat de gemeente deze afspraak niet nakomt, is sprake van contractbreuk. Met alle financiële consequenties van dien. Overigens hebben alle partijen –met uitzondering van Pro Hengelo- deze koppeling tussen stadskantoor en de rest van het project gesteund. Ook de VVD. De suggestie wekken dat de keuze voor het niet bouwen van het stadskantoor een reële optie is, is kiezersbedrog.

Conclusie

De discussie over het project Lange Wemen is mosterd na de maaltijd. De raad heeft al besloten, de contracten zijn getekend en er is fors geïnvesteerd door gemeente en ontwikkelaar. Nu stoppen zou betekenen dat een enorme hoeveelheid publiek geld wordt weggegooid en er schadeclaims zullen volgen. Daarnaast lopen we een kansrijke impuls voor de Hengelose binnenstad mis.

Partijen die ten behoeve van de kiezersgunst de suggestie wekken het project Lange Wemen voortdurend ter discussie stellen te kunnen stellen roep ik eerlijk te zijn. Dat verdient de kiezer. En het zou de VVD sieren haar verantwoordelijkheid te nemen en eerlijk te zijn: de VVD heeft het project altijd gesteund. Nu is het point of no return bereikt.