Door op 1 december 2014

Participatiewet, WMO en jeugdwet, Hengelo wil de uitvoering “Met Respect” vormgeven

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld dagbesteding voor dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, begeleiding voor mensen die zonder die begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen, jeugdzorg, pleegzorg en jeugddetentie en de begeleiding naar werk van mensen die zonder ondersteuning niet aan het werk komen.

Raadsbehandeling in 6 deelvergaderingen

Op woensdag 29 oktober was daar dan eindelijk de raadsvergadering over de beleidsnota “met respect”. In deze nota staat vastgelegd hoe Hengelo vorm wil geven aan de nieuwe participatiewet, de WMO en de jeugdwet. Na vele informele vergaderingen en vijf politieke markten was deze avond het politieke sluitstuk. Het echte werk begint echter pas.

Wat we niet meer willen

In de komende jaren zullen we de beweging moeten maken naar een nieuwe manier van werken. We willen afscheid nemen van duurbetaalde managers en te dure gebouwen, van doorgeschoten functiescheiding waardoor er een karavaan van hulpverleners nodig is voor één gezin. Van de permanente tijdsdruk omdat tot op de seconde is vastgelegd hoeveel tijd een bepaalde handeling kost. Van de overdreven protocollen die het nu vaak winnen van gezond verstand en de professionaliteit van de hulpverlener onvoldoende ruimte geven. Maar ook van mensen die hun eigen betaalde huishoudelijke hulp opzeggen, omdat die van de gemeente gratis is. Van in schuurtjes verstoffende ongebruikte scootmobielen. Van de verspilling van menskracht, professionaliteit en materialen. En tot slot van de overbelasting van de vele mantelzorgers, de eenzaamheid van ouderen en de onzekerheid die mensen ervaren over hun toekomst.

Maar wat willen we dan wel?

We willen toe naar betaalbare zorg en ondersteuning. Die aanvullend is op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen. Maar die absoluut ondersteuning biedt bij dat wat mensen nodig hebben en niet zelf kunnen. Die ruimte biedt voor eigen kracht, die gebruik maakt van de professionaliteit van zorgmedewerkers. Ondersteuning die zo licht mogelijk is, dichtbij in onze wijken en buurten, met minder bureaucratie. Met zorgaanbieders die goede arbeidscontracten voor hun medewerkers bieden, die streven naar verbetering en vernieuwing, voor hun cliënten en vanuit goed werkgeverschap.

Hoe gaan we dat doen?

Voor wie het helemaal wil weten, verwijs ik naar de nota “met respect” in bijgaande link. Ik pak er voor deze nieuwsbrief de belangrijkste elementen uit. http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=107308&ch=INT

ZORGLOKET:

Een belangrijke rol is er weggelegd voor het zorgloket. Het zorgloket wordt de centrale toegang voor zorg en ondersteuning. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zich hier melden. Na melding vindt er een Keukentafelgesprek plaats.

KEUKENTAFELGESPREK:

In het Keukentafelgesprek wordt er besproken wat mensen wel kunnen en wat ze nog nodig hebben. Er wordt besproken of familie of buren een deel van de hulp kunnen bieden. Wat niet geregeld kan worden met informele hulp wordt aangevuld met professionele ondersteuning. Het Keukentafelgesprek is van groot belang. Het geeft de client de ruimte om aan te geven wat hij wel en niet kan en wat er nodig is om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving.

ALGEMENE VOORZIENINGEN:

Als iemand zich niet alleen of met hulp van zijn omgeving kan redden wordt er gekeken of er voorzieningen beschikbaar zijn die daarbij kunnen helpen. Dit kunnen zaken zijn als een boodschappenservice (marktdiensten), een koffieochtend, mantelzorgondersteuning en maatschappelijke werk (gemeentelijk gefinancierd) maar ook huisartsenzorg, onderwijs en kinderopvang (andere financieringsbronnen).

SOCIALE WIJKTEAMS

Een belangrijke rol is weggelegd voor de algemene voorzieningen in de vorm van sociale wijkteams. In deze wijkteams zitten verschillend deskundigen die inzetbaar zijn voor alle inwoners van de wijk. De teams zijn verantwoordelijk voor kortdurende ondersteuning van mensen die het even niet zelf redden en doorverwijzing waar het gaat om ondersteuning die zwaarder en langduriger is. Ook clientondersteuning wordt een taak van de sociale wijkteams (huidige “MEE” taken). Wij hebben als PvdA vertrouwen in de toegevoegde waarde van de sociale wijkteams zowel in de individuele ondersteuning van mensen als bij het opbouwen van sterke wijken en buurten. We realiseren ons echter wel dat er nog veel te doen is voordat we een optimale werkwijze te pakken hebben en de wijkteams hun belofte in volle omvang waarmaken.

MAATWERKONDERSTEUNING

Als er meer hulp nodig is dan de sociale wijkteams of algemene voorzieningen kunnen bieden dan hebben mensen recht op een maatwerkvoorziening. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om dagbesteding, begeleiding of huishoudelijke hulp. We hebben er in Hengelo voor gekozen om deze ondersteuning indien mogelijk te regelen via zorg in natura. In regionale inkoopcontracten zijn hiertoe een grote verscheidenheid aan zorgaanbieders gecontracteerd, zodat er voor cliënten ruime keuzevrijheid is en ook een grote kans dat de huidige aanbieder is gecontracteerd. Als zorg in natura niet een goede oplossing biedt dan kunnen mensen gemotiveerd vragen om een persoonsgebonden budget (PGB).

MANTELZORGONDERSTEUNING

Ook nu zijn er al veel mensen die hun man, vrouw, kind, familielid, vriend(in) of buur helpen. Vaak langdurig en in veel gevallen ook met overbelasting tot gevolg. Hoewel in de nieuwe wetten een beroep gedaan wordt op de maatschappij en de (familie)kring van de cliënt, is het zeker niet de bedoeling om mantelzorgers medische handelingen te laten verrichten en mantelzorgers zodanig in te zetten dat overbelasting dreigt. In een gezamenlijke motie met het CDA hebben wij dan ook gepleit voor verschillende maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. Daarbij hebben wij ook gepleit om nog eens goed te kijken naar de rollen die andere partijen daarbij kunnen vervullen zoals huisartsen en de zorgverzekeraar, zodat we gezamenlijk aan een goede ondersteuning van mantelzorgers werken.

En als niet alles in één keer goed gaat?

Ondanks opleidingen, nieuwe regelgeving en goede intenties zal volgend jaar niet alles in een keer goed gaan. Dat kan zijn dat mensen naar hun idee niet de goede ondersteuning krijgen of dat hun ondersteuning onderwerp wordt van een “gevecht” tussen zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente. Om deze problemen vroegtijdig te signaleren, laagdrempelige oplossingen te garanderen en als raad de mogelijkheid te hebben om bij te sturen hebben wij samen met CDA en Pro Hengelo een motie ingediend voor een meldpunt transities en laagdrempelige geschiloplossing. Met dit meldpunt is voor mensen een laagdrempelige plek gerealiseerd om hun klachten en problemen neer te leggen en zonder juridisch gedoe beslissingen waar men het niet mee eens is bespreekbaar te maken. Wij zien het meldpunt daarom als een belangrijke toevoeging op formele klachten- en bezwaarprocedures. Voor de raad is het een instrument om bij te sturen EN weg te blijven van het bespreken van individuele gevallen van mensen in de raad. De gehele raad heeft zich in de motie ook aan deze gedragslijn geconformeerd, en dat is een waardevolle uitspraak om de privacy van kwetsbare mensen te beschermen.

Meer weten?

In het voorgaande heb ik op hoofdlijnen geprobeerd weer te geven wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en waar onze fractie aanvullende maatregelen heeft gevraagd door middel van moties. Meer informatie over de nota en verordeningen is te vinden via de link eerder in dit stuk.

Voor vragen over wijzigingen en wat dit voor u of iemand die u kent betekent heeft de gemeente inmiddels een behoorlijke database met vragen en antwoorden opgebouwd. Die zijn te vinden via de volgende link

http://www.hengelo.nl/samen074