Door op 24 juli 2015

PvdA-fracties: één regionale rekenkamer

De raadsfracties van de Partij van de Arbeid in Almelo, Hengelo en Enschede pleiten voor één regionale rekenkamer. Zij roepen de burgemeesters van de drie steden de mogelijkheden daartoe verder te onderzoeken. Met het instellen van een regionale rekenkamer kunnen de gemeenteraden hun controlerende taak beter uitoefenen, in het bijzonder op de beleidsterreinen waar de gemeenten veel met elkaar samenwerken.

De steeds intenser worden regionale samenwerking vraagt om een betere samenwerking tussen gemeenteraden in de regio, bijvoorbeeld via het instellen van een regionale rekenkamer, op Twentse of misschien wel Overijsselse schaal. De Partij van de Arbeid is voorstander van een rekenkamer voor meerdere gemeenten en ziet graag dat de voorzitters van de gemeenteraden nader onderzoek doen naar de mogelijkheid tot het instellen hiervan.

Verregaande regionale samenwerking
De regionale samenwerking betekent in de praktijk vaak dat de uitvoering ligt bij partijen die verder af staan van het lokale bestuur. Toch willen de raden graag grip hebben op de uitvoering van het beleid, om zo effectiviteit en efficiency inzichtelijk te krijgen. De kosten voor democratische controle moeten daarbij zo laag mogelijk blijven, zodat het geld kan worden besteed daar waar het echt nodig is.

Wetswijzigingen
Onlangs kondigde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nieuwe wetgeving rond rekenkamers aan. Daarin mogen bijvoorbeeld geen raadsleden meer plaatsnemen, zoals wel het geval is in de rekenkamercommissies van de drie Twentse steden. De bedoeling is dat het wetvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gaat.

De minister juicht tevens het vergroten van de regionale samenwerking tussen rekenkamers toe. In zijn Actieplan Lokale Rekenkamers stelt de minister dat verdergaande bovenlokale samenwerking tussen rekenkamers positieve effecten heeft op slagkracht, efficiency en kennis.

Omdat de voorziene wetswijziging sowieso leidt tot een aanpassing van de lokale rekenkamers, is het verstandig meteen te kijken naar de wijze waarop een rekenkamer het best kan functioneren voor de Twentse gemeenten.