Door op 25 april 2014

Coalitieakkoord houdt Hengelo sterk en sociaal

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid is blij met het coalitieakkoord dat gesloten is tussen PvdA, SP, CDA en D66. Het coalitieakkoord met als titel ‘samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo’ is op vrijdag 25 april gepresenteerd.

Fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘Na de verkiezingsnederlaag was het niet vanzelfsprekend om weer in een coalitie te stappen. Anderzijds zijn we als PvdA een partij die bereid is verantwoordelijkheid te nemen, ook in moeilijke tijden. Een absoluut vereiste is een coalitieakkoord waarin voldoende voor de PvdA belangrijke onderwerpen hun plek krijgen. In dit coalitieakkoord is dat goed gelukt. Er ligt een akkoord waar we als PvdA trots op kunnen zijn’.

Het hele akkoord leest u hier:
Coalitieakoord 2014-2018

In het akkoord zijn voor de PvdA belangrijke afspraken gemaakt:

  •  Zorg en welzijn organiseren we in wijken en buurten. We geven het vertrouwen aan de hulpverleners die gaan werken in sociale wijkteams. Met alle inwoners in Hengelo die zorg en ondersteuning nodig hebben worden keukentafelgesprekken gevoerd, daarmee beginnen we al in 2014. Initiatieven zoals de bewonersbedrijven worden toegejuicht als aanvulling op het voorzieningenniveau in de wijk.
  • Cultuur moet voor alle kinderen bereikbaar zijn. Daarom brengen we kunst-, cultuur-, techniek- en muziekeducatie en de bibliotheek zoveel mogelijk naar de basisscholen.
  • Het sociale armoedebeleid in Hengelo blijft behouden. Om de kinderarmoede te bestrijden wordt het ‘kindpakket’ ingevoerd. De inkomensgrens om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen in het kader van het minimabeleid wordt niet verlaagd en we zetten nog meer in op snelle en kortdurende schuldhulpverlening. Daarnaast wordt meedoen in de samenleving een belangrijk onderdeel van het armoedebeleid.
  • De aanpak van de leegstand in de binnenstad staat hoog op de agenda. Samenwerking met de partners in de binnenstad is daarvoor vereist. De mogelijkheid voor het inzetten van een vereveningsfonds om de leegstand tegen te gaan wordt onderzocht en er wordt in bestemmingsplannen meer ruimte gegeven voor andere functies. Daarnaast wordt een investeringsfonds voor de binnenstad ingesteld, waardoor we samen met provinciale subsidies en ondernemersbijdragen de binnenstad aantrekkelijker kunnen maken.
  • De coalitie ziet de realisatie van Lange Wemen als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de binnenstad. Er is concreet zicht op realisatie van de horecawand en het horecaplein. Er wordt gezocht naar een gedeeltelijk andere invulling van het gedeelte dat bedoeld is voor winkels, wat een vermindering van het winkeloppervlak betekent. Het maatschappelijk draagvlak voor de realisatie van een nieuw stadskantoor is afgenomen. Gelet op de andere invulling van het commerciële deel van Lange Wemen, worden ook een aantal alternatieven voor huisvesting van de ambtenaren in bestaande panden in de binnenstad onderzocht. Op basis van dit onderzoek wordt een definitief besluit genomen over de bouw van het stadskantoor of huisvesting van de ambtenaren op een alternatieve locatie.
  • Er is een goede oplossing gevonden voor de realisatie van een skatepark in de binnenstad. Dit initiatief van Hengelose jongeren zal een tijdelijke plek krijgen op de plek van het gymlokaal van de Hofstede MTS achter het station. Voor de definitieve locatie van het skatepark is het plein achter het station in beeld, zodra de parkeerplaatsen daar niet meer nodig zijn.
  • De coalitie maakt een nieuwe start in het snippergroenbeleid, zowel voor de oude als voor de nieuwe dossiers. Er wordt gewerkt op verzoek van inwoners: de gemeente gaat alleen aan de slag met de verkoop van snippergroen op het moment dat er draagvlak bij de bewoners is. Er komt meer ruimte voor bewoners om zelf stukken groen in de buurt te onderhouden. Daar waar sprake is van illegaal gebruik van gemeentegrond, wordt geprobeerd een oplossing te vinden door verkoop of verhuur.

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat dit coalitieakkoord een goede basis is voor een sterk en sociaal Hengelo. Op dinsdag 6 mei is het coalitieakkoord voorgelegd aan de Hengelose PvdA leden. De ledenvergadering heeft ingestemd met het coalitieakkoord.