Door Marie-José Luttikholt op 28 juni 2019

De PvdA Hengelo wil meer financieel toezicht bij gecontracteerde zorgbedrijven met hoge winsten

Betreft: Schriftelijke vragen inzake grote gecontracteerde zorgbedrijven met hoge winsten

 

Geacht College,

Uit een gezamenlijk onderzoek[1] van Pointer, Reporter Radio en Follow the Money, met gegevens van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS), blijkt dat bij 97 grote zorgbedrijven in 2017 voor ruim vijftig miljoen euro aan winst is gemaakt. Dat komt neer op ruim twintig procent van de omzet, terwijl hooguit drie procent gangbaar is binnen de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, en thuiszorg.

Dat geld is afkomstig uit verzekeringspremies en gemeenschapsgeld zoals persoonsgebonden budgetten (PGB’s) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Een zorginstelling kan enorm efficient werken, waardoor de marges iets groter zijn. Maar omdat het in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, en verpleging, verzorging en thuiszorg vaak grotendeels om personeelskosten gaat, valt daar niet enorm veel extra geld mee te verdienen.

Daarom hanteren diverse experts een grens van tien procent winst: zit je daarboven, dan is er vaak iets vreemds aan de hand.

Mogelijk zijn deze winsten onrechtmatig tot stand gekomen. De jaarrekeningen van deze instellingen worden zelden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders voor miljoenen euro’a aan zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren.

Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat tenminste een zorginstelling uit Hengelo hierbij betrokken is: Arbe Dienstverlening B.V. met een winstpercentage van 19,1

[1] Https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/miljoenen-aan-winst-bij-zorgbedrijven-en-dat-wordt-zelden-gecontroleerd

De PvdA Hengelo maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken.

De PvdA wil van het College weten:

  1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over zorgcowboys door Follow the Money en partners?
  2. Hoe beoordeelt u de winstmarge van Arbe Dienstverlening B.V., zoals die uit het onderzoek blijkt? Bent u met ons van mening, dat het onacceptabel is dat de gemeente Hengelo zorgaanbieders contracteert, die een winst behalen van meer dan 10%?
  3. Zijn er nog meer zorgaanbieders op deze lijst die door de gemeente zijn gecontracteerd?
  4. Wat waren de respectievelijke bedragen die de door de gemeente Hengelo gecontracteerde zorgaanbieders op deze lijst in rekening zijn gebracht bij onze gemeente voor geleverde zorg in 2017?
  5. Zijn er nog meer zorgaanbieders die in 2017 zorg hebben gefactureerd bij onze gemeente en die niet op de lijst van Follow the Money staan? Zo ja, welke aanbieders betreft het, welke bedragen hebben zij gefactureerd en wat was het winstpercentage van deze zorgaanbieders?
  6. Welke stappen gaat het college ondernemen tegen alle aanbieders WMO en Jeugdhulp, die meer dan 10% winst hebben gemaakt mede dankzij Hengelo’s gemeenschapsgeld?
  7. Kunt u beschrijven hoe het financieel toezicht op aanbieders WMO en Jeugdhulp op dit moment is vormgegeven?
  8. Bent u met ons van mening dat het financieel toezicht op aanbieders WMO en Jeugdhulp moet worden verstevigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dat doen?

Wij wachten uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Na drie perioden als raadslid voor de PvdA Hengelo is Marie-José Luttikholt sinds 25 mei 2022 wethouder in de gemeente Hengelo. Tot haar portefeuille behoren WMO, zorg, welzijn, cultuur en de coördinatie van de wijkgerichte aanpak. Daarnaast is ze wijkwethouder voor Hengelose Es, Groot Driene en Wilderinkshoek. Contact opnemen met Marie-José kan via [email protected].

Meer over Marie-José Luttikholt